Tрговско индустриска комора – Благоевград

Партнери – трговско индустриска комора – Благоевград

Комората за трговија и индустрија – Благоевград е основана во 1992 година како независна невладина организација на работодавачите. Главната цел  е да се заштитат бизнис интересите на своите членови, да обезбеди информации и совети за компаниите во југозападна Бугарија, за да ги поддржат нивните напори за финансиска стабилност и конкурентност.

Организацијата обединува 170 членови, а над 1.300 придружни членки. Управување се врши од страна на 5-член одбор, избрани од страна на членовите на Генералното собрание.